DANH SCH QU VỊ N NHN Đ ĐNG GP
CHO CHƯƠNG TRINH CHIA SẺ MA CHAY 2009
TA KHT NGƯƠI CHO TA UỐNG

 

----oOo----

 

1/ Chi suong dem

2/ Chi Ẩn Danh

3/ Anh Hoang Ha

4/ Anh Que Huong_13

5/ Chi Thien An

6/ Chi Anh Dao

7/ Chi Tinh Sau

8/ Chi Thuong Ao Ba Ba

9/ Chi Xuan Nuong Nguyen

10/ Anh Be Bot

11/ Chi Hang Pham

12/ Anh Coi Chat ( TriAn_ThanhCa)

13/ Anh Trai Tim Den

14/ Chi Lovely Lades

15/ Chi NguyenHa

16/ Anh Chien N nguyen

17/ Chi Bang Lang Tim

18/ Chi Angeline

19/ Chi DaLat HoangHon

20/ Chi Han Giang

21/ Chi Trai Tim Xanh

22/ Chi Mang Cut

23/ Chi BapNau

24/ Chi Mau Ao Xanh

25/ Chi Phale

26/ Anh Mua khuya

27/ Chi May Xanh

28/ Chi Thien Phuoc

29/ Chi Xe Chieu Hong

30/ Chi Thuan Viet

31/ Chi Tieu Quay

32/ Anh Hong Phuc

33/ Anh Tinh Thien Thu

34/ Anh AnhTrai SocNau

35/ Anh Nguyen Tung CA

36/ Chi TeresaPham

37/ Anh Khodu_roi

38/ Anh HungDong

39/ Chi KimThanh

40/ Anh ThuyenVienXu

41/ Anh LanNangAm

42/ Nhm Chi Nai-Vang

43/ Nhm Ẩn Danh

44/ 5 Anh Chi Ẩn Danh

 

Tổng số tiền thu được l:

- USD : $ 5,600,00

- CAD : $ 300,00

- ASD : $ 50,00

- VND : $ 11.100.000,00

 

Trong đ theo đng chỉ của Qu vị n Nhn:

 

- Chị Sương Đm: 300 USD Bảo trợ cho mua 350 ảnh Lng Cha Thương xt + tiền xe

- n nhn ẩn danh: 300 CAD bảo trợ cho tiền xe

- n nhn ẩn danh: 300 USD bảo trợ chi ph ăn ở

 

Tổng số tiền lm chương trnh chia sẽ ma Chay 2009:

 

- USD : $ 5,000,00

- ASD : $ 50,00

- VND : $ 11.000.000,00

 

 

 

Up date: 13/4/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.