Tm Tnh Tri n

 

Gia Đnh Thnh Tm Cha Gisu
& Nữ Vương Ha Bnh

 

Xin tri n đến qu Cha, qu Tu sỹ, qu n nhn, qu Anh chi em trong Gia đnh đ dng lời cầu nguyện trong những giờ kinh trn hai room, đ đng gp v tham gia đến tận nơi thăm hỏi những người anh em kh ngho dn tộc Jrai trong chương trnh chia sẻ ma chay năm 2012.

 

Chng con cũng cảm ơn Cha chnh xứ gio xứ Mỹ Thạch - Chưs, qu Thy gio họ IAHlp đ gip đỡ, đn tiếp v cho php chng con được đến thăm hỏi, chỉa xẻ trao qu cho những gia đnh người dn tộc kh ngho trong gio xứ v gio họ.

 

Chng con cũng cảm ơn Cha chnh xứ, Cha ph xứ, qu Soeur Dng Nữ Vương Ha Bnh cộng đon Nhn Cơ, cộng đon Kiến Đức đ tạo điền kiện thật tốt cho chng con để chng con thực hiện cng việc bc i, thăm viếng v tham gia trong việc tổ chức Thnh lễ Mừng knh Lng Cha Thương Xt bổn mạng của người dn tộc trong gio xứ.

 

Nguyện xin Thin Cha l nguồn yu thương, l Đấng giu lng thương xt v qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Nữ Vương Ha Bnh tun đổ mun hồng n xuống qu Cha, qu Tu sỹ, qu n nhn, qu Anh chị em cng Gia quyến.

 

Gia Đnh

TTCGS & NVHB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.