Kinh CẦU CHỊU NẠN

(Đọc trong Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ,
Thứ Sáu Mùa Chay & mỗi ngày trong Tuần Thánh )Cần BA người đọc :
NGƯỜI ĐỌC 1:
Xin Chúa thương xót Chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng.
* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu thương hết người thế .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu xuống thế làm người .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu ba mươi năm giảng dạy nước Giudêu .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu cho Thánh Lagiarô chết bốn ngày sống lại .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu để thằng Giuda làm mối cho quân dữ bắt .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem nước mắt chảy ra .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng tôi .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế .
* Thưa: Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối ba lần .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu soi lòng thánh Phêrô ăn năn khóc lóc .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu vạ cáo gian .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thầy cả mắng rằng đáng phải giết .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erode .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Erode chê rằng dại dột .
* Thưa: Thương xót chúng con .NGƯỜI ĐỌC 2:
Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân Giudêu kêu xin đóng đanh vác Thánh Giá . * Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá nặng lắm .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh Giá . * Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình . * Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải dóng đanh cùng .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu nữa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phán rằng khát nước .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phán rằng đã đoạn , ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu rằng : Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem năm dấu mình .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu truyền cho thánh Phêrô cai Hội Thánh .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời .
* Thưa: Thương xót chúng con .

Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét .
* Thưa: Thương xót chúng con .


NGƯỜI ĐỌC 3:
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
* Thưa: Tha tội chúng con.

Kẻo gặp sự tai sự dữ.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho .
* Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

Chúng con là kẻ có tội.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự .
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên .
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỷ.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu cho chúng con được phần phúc ở trên trời.
* Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa: Tha tội chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa: Nghe cho chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa: Thương xót chúng con .

LỜI NGUYỆN:

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng . Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đón, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên . Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa , núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha . Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy . Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng . Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu . Amen .