KINH CẦU ĐỨC BÀ LORETÔ

(Đọc trong Tháng 5 & 10 )


Cần HAI người đọc :

* NGƯỜI ĐỌC 1:
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Chúa Kitô nghe cho chúng con .
* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Rất Thánh Đức Bà Maria .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ Chúa Kitô .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ hay thương xót .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ là lẽ cậy trông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ cực tinh cực sạch .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ rất đáng yêu mến .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ cực khôn cực ngoan .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ rất đáng kính chuộng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ rất đáng ngợi khen .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ có tài có phép .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ có lòng khoan nhân .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ trung tín thật thà .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
* NGƯỜI ĐỌC 2:
Đức Bà là gương nhân đức .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là Đấng trọng thiêng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như lầu đài David vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như tháp ngà báu vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như đền vàng vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là cửa Thiên Đàng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như sao mai sáng vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà bàu chữa kẻ có tội .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà nâng đỡ người di cư .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà phù hộ các giáo hữu .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Thiên Thần .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tổ Tông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tiên Tri .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tông Đồ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh hiển tu .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương hồn xác lên trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương ban sự Bình An .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa tha tội chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa thương xót chúng con .

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa .

LỜI NGUYỆN :
Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời ,
chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con .
Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu
con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ .
Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian ,
chẳng bỏ loài kẻ có tội , lại liều mình chịu nạn
chịu chết vì hết cả và loài người ta .
Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy .
Mẹ ôi , khoan thay , nhân thay ,
chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con .
Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con .
Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết
Thiên Thần cùng trên hết các Thánh .
Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy .
Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy .
Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo ,
kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng .
Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con
ngày sau được vào cửa Thiên Đàng
xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ ,
được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự
tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng . AMEN .