KINH CẦU ĐỨC BÀ

(Đọc trong Tháng 5 & 10 )


Cần HAI người đọc :

* NGƯỜI ĐỌC 1:
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Chúa Kitô nghe cho chúng con .
* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .
Dức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Rất Thánh Đức Bà Maria .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ Chúa Kitô .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ cực tinh cực sạch .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ rất đáng yêu mến .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ chỉ bảo đành lành .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ cực khôn cực ngoan .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ rất đáng kính chuộng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ rất đáng ngợi khen .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ có tài có phép .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ có lòng khoan nhân .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Nữ trung tín thật thà .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
* NGƯỜI ĐỌC 2:
Đức Bà là gương nhân đức .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là Đấng trọng thiêng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như lầu đài David vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như tháp ngà báu vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như đền vàng vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà là cửa Thiên Đàng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà như sao mai sáng vậy .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Đức Bà phù hộ các giáo hữu .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh hiển tu .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương hồn xác lên trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Nữ Vương ban sự Bình An .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa tha tội chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa thương xót chúng con .

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa .

LỜI NGUYỆN :
Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời , chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con . Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ . Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian , chẳng bỏ loài kẻ có tội , lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta . Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy . Mẹ ôi , khoan thay , nhân thay , chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con . Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con . Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh . Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy . Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy . Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo , kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng . Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ , được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng . AMEN .