NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

Không có Suy NiệmKinh ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng . Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa , thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự . Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng . AMEN .

 • Bài Hát THẬP GIÁ NGẤT CAO <<== Nhạc Midi

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả Nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bơỉ Đàng Thánh Giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàn, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

  Hát (đứng):
  (Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa Dum pendebat Filius)
  (1.) Mẹ Khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy Con treo trên thập giá đau lòng, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.
 • Hát: NƠI THỨ NHẤT
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  1. NƠI THỨ NHẤT : Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu.

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấỵ
  Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau nàỵ

  * Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Cuius animam gementem, contristatam et dolentem pertransivit gladius )
  (2.) Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, khóc thương khổ đau cùng Chúa thiên đàng như lời ngôn sứ xưa rõ ràng.

 • Hát: NƠI THỨ HAI
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

  2. NƠI THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
  Xin ban ơn cho con chịu các sự Khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo Chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta mater Unigeniti)
  (3.) Mẹ thương Con một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn ngàn lần.
 • Hát: NƠI THỨ BA
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  3. NƠI THỨ́ BA: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất.
  Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết , chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con .

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Quae maerebat et dolebat pia mater, cum videbat Nati poenas incliti)
  (4.) Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria, Mẹ Chúa Thiên Đàng, trong giờ Con Chúa mang tội trần .
 • Hát: NƠI THỨ BỐN
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  4. NƠI THỨ BỐN: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá́

  Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
  Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con, được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret in tanto supplicio ?)
  (5.) Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Ngôi Hai, dưới cây khổ đau không khóc thương Người, sao lòng không cảm thông cùng Người.
 • Hát: NƠI THỨ NĂM
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  5. NƠI THỨ NĂM: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu

  Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa con đâu hết, mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy ?
  Xin ban ơn giúp sức cho con, cùng kẻ thuộc về con, được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Quis non posset contristari piam matrem contemplari dolentem cum Filio ?)
  (6.) Giờ đây ngắm xem Mẹ Chúa chí nhân, khổ đau khi con chịu chết vui lòng, cam chịu đau đớn cho phàm trần .
 • Hát: NƠI THỨ SÁU
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  6. NƠI THỨ SÁU: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

  Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ Quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho người lọt mặt đi.
  Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Pro peccatis suae gentis vidit Jesum in tormentis et flagellis subditum)
  (7.) Vì tội của dân Thiên Chúa yêu thương, Chúa Giêsu cam chịu khổ trăm đường, roi đòn gây nát tan mình trần.
 • Hát: NƠI THỨ BẢY
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  7. NƠI THỨ BẢY: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

  Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng.
  Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Vidit suum dulcem Natum morientem desolatum cum emisit spiritum)
  (8.) Vừa trông thấy Con sắp chết cô đơn chẳng ai ủi an nâng đỡ tâm hồn đau lòng thay Mẫu thân dịu dàng.
 • Hát: NƠI THỨ TÁM
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  8. NƠI THỨ TÁM: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.
  Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con, cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Eia mater fons amoris me sentire vim doloris fac ut tecum lugeam.)
  (9.) Mẹ như suối ân ban xuống cho con, để con cảm thông tình Chúa vô cùng, cho lòng con khổ đau cùng Mẹ.
 • Hát: NƠI THỨ CHÍN
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  9. NƠI THỨ CHÍN : Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?
  Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum ut sibi complaceam.)
  (10.) Lòng con cháy lên lửa mến Kitô, mến yêu Giêsu Con Chúa nhân từ, cho lòng con cảm thông cùng Người.
 • Hát: NƠI THỨ MƯỜI
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  10. NƠI THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn.
  Xin ban cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Sancta Mater istud agas, Crucifixi fige plagas cordi meo valide)
  (11.) Mẹ ghi dấu thương tích Chúa Giêsu hãy ghi trong con để chẳng phai mờ, cho lòng con khóc thương thật thà.
 • Hát: NƠI THỨ MƯỜI MỘT
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  11. NƠI THỨ MƯỜI MỘT: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con.
  Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Tui Nati vulnerati tam dignati pro me pati poenas mecum divide)
  (12.) Lòng con nhớ luôn ơn Chúa Cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không sờn lòng.
 • Hát: NƠI THỨ MƯỜI HAI
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  12. NƠI THỨ MƯỜI HAI: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì.
  Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Fac me vere tecum flere Crucifixo condolere donec ego vixero)
  (13.) Cùng Mẹ hãy cho con khóc thảm thương Khóc thương Giêsu chịu chết u buồn sau này con sống lại khải hoàn.
 • Hát: NƠI THỨ MƯỜI BA
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  13. NƠI THỨ MƯỜI BA: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ

  Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống, cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư?
  Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.

  Trở lại từ đầu


  Hát (đứng):
  (Fac ut portem Christi mortem passionis fac me sortem et plagas recolere.)
  (14.) Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
 • Hát: NƠI THỨ MƯỜI BỐN
 • Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

  Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


  14. NƠI THỨ MƯỜI BỐN : Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

  Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ư?
  Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chuá Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen

  Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

  * Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
  * Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen.
 • Hát: Kinh Dấu Đanh
 • Mộ Chúa Giêsu => <= CLICK

  Trở lại từ đầu  Kinh KÍNH THÁNH GIÁ

  Lạy dấu Thánh Giá !
  Con kính Thánh Giá cho được bằng yên.
  Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo;
  Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục;
  Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển;
  Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cưả Thiên Đàng cho chúng con được vào.

  Lạy cây Thánh Giá,
  Lạy cành cây Thánh Giá! Lạy lá cây Thánh Giá,
  Lạy hoa cây Thánh Giá! Lạy quả cây Thánh Giá!
  Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá.
  Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen. • Bài Hát THẬP GIÁ NGẤT CAO <<== Nhạc Midi
 • *** STATIONS of the CROSS through the eyes of MARY ***