Ngắm 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU

THƯƠNG ÔI !
CON ĐỨC CHÚA TRỜI RA ĐỜI
CHỊU TRĂM NGHÌN SỰ THƯƠNG KHÓ VÌ TỘI THIÊN HẠ.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Dâng Hạt => [Dâng 15 sự Thương Khó Đ.C.G. cho Đức Mẹ]


Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng., chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lưả kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống .

Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần laị xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. AMEN.

 • Bài Hát: CAU XIN CHUA THANH THAN

 • THỨ NHẤT THÌ NGẮM:
  Khi Đ.C.G. đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giuđa là đầy tớ, Đ.C.G. đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành; mà quỷ dục lòng nó bán Đ.C.G. cho quân Giudêu ba mươi đồng bạc. Vậy, Đ.C.G. thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem, là kẻ chợ nước Giudêu. Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đ.C.G. lấy nước mà quì xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giuđa với, chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất. Đoạn Đ.C.G. truyền phép Thánh Thể cho thiên hạ: là phép Mình Thánh, nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Đội ơn Đ.C.G. đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng tôi. Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng Giuđa bán Đ.C.G. làm vậy. Amen. • Trở lại từ đầu

 • THỨ HAI THÌ NGẮM:
  Khi Đ.C.G. đêm ấy thấy tội thiên hạ, và thằng Giuđa phải sa hoả ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đ.C.G. lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giệtsimani, mà chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông thánh Phêrô, hai là ông thánh Giacôbê, ba là ông thánh Gioan. Vậy Đ.C.G. sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần xuống an ủi Đ.C.G. vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn Đ.C.G. lo lắm, cho nên nhọc cả và mình, mà những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. lo buồn vì chúng tôi. Xin dốc lòng chừa mọi tội; kẻo làm cho Đ.C.G. lo buồn làm vậy. Amen. • Trở lại từ đầu

 • THỨ BA THÌ NGẮM:
  Khi Đ.C.G. đã biết thằng Giuđa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đ.C.G. rước nó. Bấy giờ thằng Giuđa giả chước đến hôn mặt Đ.C.G. mà người biết lòng nó độc, thì cũng nhịn mà chào nó. Đoạn liền hỏi các quân dữ rằng: bay đi tìm ai? Nó thưa rằng: chúng ta đi tìm Giêsu Nazarét. Bấy giờ Đ.C.G. phán rằng: Ta đây , nó liền ngã ra hết. Đoạn Đ.C.G. cho nó đứng dậy, mà hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó bắt. Khi ấy ông thánh Phêrô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giudêu, mà Đ.C.G. quở ông thánh Phêrô, cùng chữa tai thằng ấy cho đã. Bấy giờ quân dữ lấy lòi tói sắt, cùng dây da, mà buộc cổ, và trói cánh tay Đ.C.G. cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi. Đêm ấy Người ngã xuống đất bảy lần; mà quân dữ lại đạp dậy. Có kẻ lấy lọng gươm mà thúc; có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa, đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt Đ.C.G. lội dưới sông lạnh lẽo giá rét.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. chịu khó vì chúng tôi; Xin mở dây ra là tội buộc linh hồn chúng tôi. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ BỐN THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ nộp Đ.C.G. cho Annát, là cha vợ Caipha làm thầy cả Giudêu, mà Đ.C.G. chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Caipha. Bấy giờ có một người các quan, xỏ tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt Đ.C.G. trước mặt thiên hạ. Thầy cả Giudêu nghe thấy, Đ.C.G. xưng mình là con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng: ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đ.C.G. vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới nhổ, cùng giật tóc và râu Đ.C.G.. Lại lấy roi, cùng bên dưới hài đi, đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm, bốn trăm lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phêrô rằng: mày phải đầy tớ Giêsu chăng? Ông thánh Phêrô liền sợ, mà chối ba lần rằng:

  Mình chẳng biết người ấy là ai. Đ.C.G. thương mà trở mặt ra xem ông thánh Phêrô, bấy giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc, chẳng có khi đừng, trọn đời đến sớm mai gà gáy, nhớ đến tội xưa liền khóc lóc.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. chịu thương khó vì chúng tôi, xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đ.C.G. ra kẻo ngày nào chối chăng. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ NĂM THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ sớm mai nộp Đ.C.G. cho quan Trấn Thủ tên là Philatô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha: nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho, thì Philatô phó Đ.C.G. cho mặc vua Êrode xét. Mà Êrode hỏi mọi lẽ, song le Đ.C.G. chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê răng: Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm sao? Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc: rằng người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Philatô, khi còn đi dọc đàng, thì quân dữ đánh Đ.C.G. cùng làm những sự xấu hổ. Philatô thấy Đ.C.G. thì thương: Vốn thói Giudêu, đến ngày lễ cả thường tha một người tù; cũng có đứa trộm cướp giết người, tên là Baraba cầm đấy, thì Philatô hỏi dân rằng: một là Giêsu, hai là Baraba, bay muốn tha ai? Bấy giờ nó thưa rằng: tha Baraba mà giết Giêsu.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. chịu xấu hổ vì chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đ.C.G. trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giudêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mọi sự lành làm chi. Amen.

 • Trở lại từ đầu

  Dâng Hạt => [Dâng 15 sự Thương Khó Đ.C.G. cho Đức Mẹ]

 • THỨ SÁU THÌ NGẮM:
  Khi Philatô thấy dân chẳng chịu tha Đ.C.G.thì phó cho một cơ quân, là sáu trăm sáu mươi sáu người, mà khiến đánh Đ.C.G. cho đẹp lòng dân Giudêu. Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá. Đoạn lấy chà gai, cùng dây da, và lòi tói sắt đánh cả và mình Đ.C.G. dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người như trước nữa. Song le bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đ.C.G. sốt; nó đánh nhọc mỏi tay; mà lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng tôi dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đ.C.G. phải đòn làm vậy. Amen. • Trở lại từ đầu

 • THỨ BẢY THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ đã đánh Đ.C.G. đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu lại chảy ra theo. Bấy giờ nó khiến Đ.C.G. mặc một áo đỏ, đoạn lấy chà gai khoanh tròn làm nén, đóng vào đầu Đ.C.G. bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng. Đoạn nó khiến Người ngồi, mà quì xuống nhạo rằng: tâu vua Giudêu, cùng giổ ngang mặt. Có kẻ lấy dùi mà va trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng lại chảy ra.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. là Chúa thật trời đất. Xin cho chúng tôi thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ TÁM THÌ NGẮM:
  Khi Philatô thấy các quan làm khốn Đ.C.G. quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng, thì Philatô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: "Này là Người ấy". Dân liền kêu lên rằng: đem đi đóng đanh nó gác thánh giá. Philatô lại rằng: tao đóng đanh vua bay làm sao?

  Dân thưa rằng: chúng tôi có một vua tên là Sisari. Bấy giờ Philatô thấy mất công; sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đ.C.G. cho mặc dân đem đi giết.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. xin cho chúng tôi giữ nghĩa cho đến trọn đời, chớ bắt chước quân Giudêu chẳng nhìn Đ.C.G. làm vậy. Amen. • Trở lại từ đầu

 • THỨ CHÍN THÌ NGẮM:
  Khi quân Giudêu đóng cây thánh giá nặng lắm, mà khiến Đ.C.G. vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy, giục đi cho chóng. Sau nữa, nó sợ Người chết dọc đàng chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ. Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến Đ.C.G. thì thương khóc lóc. Bấy giờ Người giở mặt lại mà rằng: "Ở con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay; cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ". Đang khi Người còn vác thánh giá đi, thì có một bà ấy tên là Veronica, thấy mặt mũi Đ.C.G. những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi, hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rầy hãy còn ở thành Roma.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. vác thánh giá nặng là tội chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đ.C.G. làm vậy. Amen. • Trở lại từ đầu

 • THỨ MƯỜI THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ đem Đ.C.G. lên núi, tên là Calvariô; là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi; mà quân ấy khiến Đ.C.G. uống rượu với của đắng. Đoạn lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bấy giờ nó bắt Đ.C.G. nằm ngửa trên cây Thánh Giá mà lấy búa đóng đanh tay tả. Tay hữu thì nó buộc kéo hết sức liền giãn xương ngực ra, mà đóng đanh vào, cho nên Đ.C.G. đau đớn lắm. Đoạn lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ nó làm đã sẵn, mà đóng đanh vào.

  Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng: "Giêsu Nazarét, là vua Giudêu", đoạn đóng ván ấy vào Thánh Giá. Quan viết chữ ấy cho xấu hổ; song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy, cho thiên hạ biết: Đ.C.G. dù mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là Vua thật Giudêu, cùng khắp mọi nước. Đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên; khi ấy dấu hai tay Đ.C.G. bởi xác nặng thì xếch ra máu chảy xuống đất ròng ròng. Bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài Đ.C.G. cắt chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm, ai được thì lấy trót. Đoạn những sãi, cùng các quan, cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà Đ.C.G. liền rằng: "Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó, vì nhầm chẳng biết".

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. chịu đóng đanh vì cả và loài người ta. Xin dâng mình chúng tôi cho Đ.C.G., vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen. • Trở lại từ đầu

  Dâng Hạt => [Dâng 15 sự Thương Khó Đ.C.G. cho Đức Mẹ]

  Bài Hát: GIO TU NAN <<== Nhạc Midi
 • THỨ MƯỜI MỘT THÌ NGẮM:
  Khi quân dữ đóng đanh Đ.C.G.,cùng đóng đanh hai người trộm cướp hai bên, mà một đứa bên tả mắng Đ.C.G. rằng: Phải con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa. Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: ta là kẻ có tội, đáng sa hoả ngục, chịu đóng đanh thì thậm phải, mà Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách Người làm chi?

  Đoạn xin cùng Đ.C.G. rằng: "Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên trời, nhớ đến tôi cùng". Bấy giờ Đ.C.G. giở mặt lại cùng người ấy mà rằng: "thật hôm nay Tao cho mày ở nơi vui vẻ cùng Tao". Sau nữa Rất Thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã đem Con đi giết, thì Người đi theo dọc đàng, thấy máu Con rơi cho đến nơi Đ.C.G. chịu nạn. Khi các quan đóng đanh Con, thì cũng như đóng đanh trong lòng Đức Mẹ vậy, vì Người yêu Con trên hết mọi sự. Vậy Đ.C.G. thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gioan thì thương mà nói rằng: "Ở Bà kia, ấy Gioan là con Bà" Lại phán cùng ông thánh Gioan rằng: "Bà ấy là Mẹ con". Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật, một ít nữa Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đang, Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. cùng Đức Mẹ: Xin cho chúng tôi được làm con Rất Thánh Đức Bà, như ông thánh Gioan thuở xưa. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ MƯỜI HAI THÌ NGẮM:
  Khi Đ.C.G. một giờ rưỡi ở trên thánh giá mà ở lặng; cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ. Đoạn Đ.C.G. than thở cả tiếng rằng: Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao? Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết: Đ.C.G. chịu thương khó hết lòng hết sức vì tội thiên hạ. Đoạn Đ.C.G. mướt máu thì kêu rằng, "khát nước", quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bấy giờ Người phán rằng: "đã đoạn", ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. xin cho chúng tôi đẹp lòng Đ.C.G. liên; chớ bắt chước quân Giudêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đ.C.G. nữa. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ MƯỜI BA THÌ NGẮM:
  Khi Đ.C.G. đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào; mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: "Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha". Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì. Bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra; màn trong nhà thờ xẻ ra làm hai; mồ kẻ chết bỗng chốc mở ra, mà trời đất u ám, như thương Đ.C.G. chịu chết vì tội thiên hạ.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng tôi. Xin dốc lòng chừa mọi tội cho nên, kẻo làm cho Đ.C.G. chịu chết làm vậy. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ MƯỜI BỐN THÌ NGẮM:
  Khi linh hồn Đ.C.G. ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các Thánh xưa ở đây, đợi trông Đ.C.G. xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bấy giờ quan tướng cùng nhiều các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng: "Người ấy là con Đức Chúa Trời thật", liền đánhngực ăn năn, vì đã phạm tội cực trọng ấy.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Xin Đ.C.G. thương chúng tôi còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các Thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen.

 • Trở lại từ đầu

 • THỨ MƯỜI LĂM THÌ NGẮM:
  Khi xác Đ.C.G. còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan, lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đ.C.G. phải Trái Tim, bấy giờ máu cùng nước chảy ra, song le khi ấy xác Đ.C.G. chẳng có đau, vì đã sinh thì, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau đớn, như đâm trong lòng vậy; vì nó chẳng thương khi còn sống, cùng chẳng thương khi đã sinh thì. Đoạn hai người trọng là đầy tớ Đ.C.G.: một là Giuse, hai là Nicôđêmô, cất xác xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ, thì Người khóc lóc thương Con chẳng có khi đừng. Đoạn tắm xác Đ.C.G. mà táng trong hang đá, thì cũng như cất xác Đức Mẹ với, vì Người thảm thiết thương Con lắm; khi cất xác Con, thì như cắt ruột Mẹ ra vậy.

  Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, ***3 kinh Kính Mừng***.
  Thương Đ.C.G. để cho người ta cất xác xuống đất, xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khó Đ.C.G. xưa chịu chết vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen.

  Mộ Chúa Giêsu => <= CLICK

 • Trở lại từ đầu

 • CHÚNG TÔI DÂNG 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU CHO ĐỨC BÀ:
  Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria, lòng rộng rãi cực nhân cực thương, xưa thấy Con là Đ.C.G., Giuda bắt nộp cho quân Giudêu, thì lòng Đức Bà đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Lại thấy Đ.C.G chịu đòn đánh nát hết cả và mình, chịu đội mạo gai, vác Thánh Giá nặng, chịu đóng đanh mình trên cây Thánh Giá, chịu chết vì tội thiên hạ, thì lòng Đức Bà cùng cả và mình, lo buồn sầu não khóc lóc, như phải đóng đanh mình trên cây Thánh Giá vậy. Chúng tôi là kẻ rất hèn mọn, đã nguyện và ngắm mười lăm sự thương khó Đ.C.G, thì dâng cho Đức Bà, như cây hoa đỏ Máu Thánh Đ.C.G nhuộm, làm cho thơm tho loài người ta. Vì vậy chúng tôi cậy vì công nghiệp Đ.C.G cùng xin Đức Bà cầu cùng Đ.C.G, cho chúng tôi được mạnh sức trong linh hồn, cùng biết nguyện ngắm, và mến những sự thương khó Đ.C.G, cùng ở khiêm nhường, bằng lòng chịu những sự khốn nạn xấu hổ, cùng sự âu lo, lo buồn thế gian mà hằng giữ việc lành phúc đức, cho đến giờ qua khỏi đời này, được giữ một lòng kính mến Đức Chúa Trời, cho được ơn Đ.C.G. Amen.

  IMPRIMATUR: Saigon, ngày 31-1-1972
  Fr. TRẦN THANH KHÂM. Ep. Ãu & Vie Gen • Trở lại từ đầu  *** Phần DÂNG LỜI NGUYỆN <<== Mời Các Anh Chị lên dâng lời nguyện ...  KẾT THÚC:

  *** Kinh CÁM ƠN

  Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà laị sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người,chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

  Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy AMEN.  *** Kinh TRÔNG CẬY

  Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiêú thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ . AMEN.  *** kinh CÁC CÂU LẠY :

  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu .
  * Thưa : Thương xót chúng con .

  Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN .
  * Thưa : Cầu cho chúng con .

  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam .
  * Thưa : Cầu cho chúng con.

  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . AMEN .


  Bài Hát: THẬP GIÁ NGẤT CAO

  Bài Hát: MẸ ĐỨNG ĐÓ


  *** GHI CHÚ:

  Đúng ra là đọc 10 kinh Kính Mừng sau mỗi phần ngắm, nhưng trong phòng đọc kinh on-line này, chúng ta chỉ đọc 3 kinh Kính Mừng thôi .