<HTML> <HEAD> <TITLE>Lan Hat Long Thuong Xot Chua </TITLE> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> </HEAD> <BODY BACKGROUND="bgpink.jpg"> <BLOCKQUOTE> <FONT SIZE="4"> <CENTER> <FONT SIZE="6" COLOR="RED">Tn Sng Lng Thng Xt Cha Gisu </FONT> <BR> <P> <TABLE BORDER="5"> <TR> <TD WIDTH="100%"><IMG SRC="JesusBlessing.gif" BORDER="0"></TD> </TR> </TABLE> <B><FONT SIZE="6" COLOR="#CC0000">Jesus, I Trust In THEE !</FONT></B></P> <B><FONT SIZE="5" COLOR="#CC0000">Ly Thnh Faustina, Cu cho chng con.</FONT></B></P> <P><IMG SRC="lovheart.gif" BORDER="0"> <B><FONT SIZE="6" COLOR="#CC0000"></FONT></B> </CENTER> <BR> <CENTER> <FONT SIZE="5" COLOR="BLUE"><B>LN HT LNG THNG XT CHA:</B> <BR> <B><FONT COLOR="#CC0000"></FONT></B> <li> Bi Ht :<A HREF="LongThuongXotChua.mid"><FONT SIZE="5" COLOR="# FF0040"><B> Lng Thng Xt Cha </B> </FONT></FONT> </A><BR> </CENTER> <BR><BR> <BLOCKQUOTE> <FONT SIZE="5"><B><U> Bt u : </U></B></FONT> <BR><BR><BR> <li> <B>1 kinh LY CHA : </B><BR><BR> Ly Cha chng con  trn Tri <BR> chng con nguyn danh cha c sng, <BR> nc Cha tr n, <BR> Cha th hin di t cing nh trn tri. <BR> Xin cha cho chng con hm nay lng thc hng ngy, <BR> v tha n chng con, <BR> nh chng con cing tha k c n chng con. <BR> Xin ch  chng con sa chc cm d ,<BR> nhng cu chng con cho kho s d. AMEN. <BR><BR><BR> <li> <B>1 kinh KNH MNG : </B><BR><BR> Knh mng Maria y n <BR> phc c Cha Tri  cng B, <BR> B c phc l hn mo ngi n,<BR> v Gisu con lng B gm phc l. <BR> Thnh Maria c M Cha Tri <BR> cu cho chng con l k c ti khi ny <BR> v trong gi lm t. AMEN. <BR><BR><BR> <li> <B>1 Kinh TIN KNH : </B><BR><BR> Ti tin knh c Cha Tri l <BR> Cha php tc v cng, dng nn tri t. <BR><BR> Ti tin knh c Cha GiSu Kit <BR> l con mt c Cha Cha cng l Cha chng ti. <BR> Bi php c Cha Thnh Thn m ngi xung thai, <BR> sinh bi B Maria ng trinh. <BR> Chu nn i quan Phong-xi- Phi-la-t,<BR> chu ng anh trn cy Thnh Gi cht v tng xc. <BR> Xung ngc t tng . <BR> Nga th ba bi trong k cht ma` sng li . <BR> Ln tri ng bn hu c Cha Cha php tc v cng. <BR> Ngy sau bi tri li xung phn xt k sng v k cht. <BR><BR> Ti tin knh c Cha Thnh Thn.<BR> Ti tin c hi Thnh hng c  khp th ny,<BR> cc Thnh thng cng. <BR> Ti tin php tha ti ,<BR> ti tin xc loi ngi ngy sau sng li. <BR> Ti tin hng sng vy . AMEN. <BR><BR><BR> <FONT COLOR="BLUE" SIZE="4"> <B>Ht (1 ln ): </FONT><BR> Ngi ca lng thng xt, Cha  ban tng con. <BR> Hi Tri Tim T Nhn, con tn thc ni Ngi . </B> <BR><BR> <FONT COLOR="BLUE"> <B>Mi ht ln c :</B></FONT> <BR> Ly Cha Hng Hu, <BR> con xin dng ln cha Mnh v Mu, Linh Hn <BR> v Thn Tnh ca Con rt Yu Du Cha, <BR> l c Gisu Kit, Cha chng con, <BR> -  n v ti li chng con v ton th gii . <BR><BR> <FONT COLOR="BLUE"> <B> Mi ht nh c:</B></FONT> <BR> V cuc Kh Nn au thng ca Cha Gisu Kit, <BR> - xin Cha thng xt chng con v ton th gii. <br><br> <table> <tr> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> <td><input type="checkbox"></td> </tr> <tr> <td align=center><small>1</small></td> <td align=center><small>2</small></td> <td align=center><small>3</small></td> <td align=center><small>4</small></td> <td align=center><small>5</small></td> <td align=center><small>6</small></td> <td align=center><small>7</small></td> <td align=center><small>8</small></td> <td align=center><small>9</small></td> <td align=center><small>10</small></td> </tr> <table> <BR><BR> <FONT SIZE="5" COLOR="RED"> <B><U> kt thc :</U></B></FONT><BR><BR> <li> <B>c ba ln :</B> <BR> Ly ng Ch Thnh, l Thin Cha Ton Nng Hng Hu, <BR> - xin thng xt chng con v ton th gii . <BR><BR> <li> <B>v c ba ln :</B> <BR> i, Mu v Nc, tun ra t Tri Tim Cha Gisu <BR> l ngun mch lng Cha thng xt chng con, <BR> - con trng cy ni Ngi . <BR><BR> <CENTER> <IMG SRC="Sorrowful.gif"> <BR><BR> </CENTER> Chui ht Lng Thng Xt ny  lm c bao nhiu php l cho k c ti v sp cht n nn tr li , nh cun nht k  ghi li . <BR><BR> Cha ni vi ch Faustina rng : " Con lun lun an i Ta khi con cu nguyn cho cc linh hn ti li . Li cu nguyn lm hi lng Ta nht l - li cu cho k c ti n nn tr li . Con bit khng, y l li cu xin lun lun c ta nghe v nhm li . " <BR><BR> Vo dp khc Cha li ni : " Ta mun con hiu rng , tnh yu chy nng trong Tri Tim Ta v thng cc linh hn . Con d hiu iu ny khi con suy gm cuc thng kh ca Ta . Hy ku cu Lng Thng Xt ca Ta cho cc ti nhn, v Ta khao kht phn ri h . Khi con c li nguyn sau y vi 1 tm lng n nn v nim tin cho mt ti nhn no  - th ta s ban cho h c n tr li : <B> <I> " i, Mu v Nc, tun ra t Tri Tim Cha Gisu l ngun mch lng Cha thng xt chng con, con trng cy ni Ngi . "</I></B> <BR><BR> <CENTER><IMG SRC="lovheart.gif" BORDER="0"></CENTER> <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> <BR> </FONT> </BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE> <!-- ====== khi save nho*' cho.n encoding UNICODE ====== --> </BODY> </HTML>