KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU* NGƯỜI ĐỌC 1:
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
Xin Chúa thương xót chúng con
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Chúa Kitô nghe cho chúng con .
* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Trái tim Đức Chúa Giêsu ( TTDCG ) con Đức Chúa Cha hằng có đời đời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
TTDCG bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG hợp làm một cùng ngôi thứ Hai cho trọn .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG oai vọng vô cùng .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
TTDCG là đền thánh Chúa Trời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là toà Đấng Cực cao cực trọng .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là lò lửa mến hàng cháy .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG gồm sự công chính và sự thương yêu .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
TTDCG đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là vực đầy mọi nhân dức .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG rất đáng ngợi khen mọi đàng .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là kho mọi sự khôn ngoan thông thái .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
* NGƯỜI ĐỌC 2:
TTDCG là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG các thánh trên trời khao khát .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG hay nhịn hay thương vô cùng .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là của lễ đền tội chúng con .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG đã chịu xấu hổ nhuốc nha bội phần .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG đã phải tan nát vì tội chúng con .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG đã vâng lời cho đến chết .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG đã phải lưỡi đòng thâu qua .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là nguồn mọi sự an ủi .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG là sự sống cùng là sự sống lại chúng con .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Đức Chúa Trời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG hay cứu chữa kẻ trông cậy .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .
TTDCG hay làm cho các thánh được vui mừng .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa Giêsu nhận lời chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng con .


LỜI NGUYỆN:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời ,
chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim
con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen
và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội,
mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van
vì một Đức Chúa Giêsu Kitô con Chúa ,
là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và
Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng . AMEN .