TUẦN CỬU NHẬT
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚANgày Thứ Sáu TuânThánh năm 1937, Chúa Giêsu yêu cầu nữ tu Faustina làm tuần cửu nhật trước lễ Kính Lòng Thương Xót, khởi sự từ Thứ Sáu Tuần Thánh tới hết Thứ Bảy tuần tiếp theo . Chúa đích thân chỉ định ý nguyện cho từng ngày cho mỗi loại người .

TUẦN CỬU NHẬT

Lịch TUẦN CỬU NHẬT

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín