TUẦN CỬU NHẬT
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚANGÀY THỨ NHẤT

"Hôm nay, con hãy đem hết cho Ta toàn thể nhân loại, và cách riêng các tội nhân, nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta . Làm vậy là con an ủi Ta đang khổ tâm chịu đựng vì các linh hồn hư đi ."

Ôi! Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, bản tính của Thiên Chúa là giàu lòng trắc ẩn, yêu thương, tha thứ . Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, mà hãy nhìn đến lòng tín thác chúng con đặt cả vào lượng từ bi nhân hậu hải hà của Chúa . Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con dưới Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa . Đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó; chúng con cầu xin điều này, nhân danh Tình Yêu Chúa kết hợp làm một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần .

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn nạn . Họ đang nép mình trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa Giêsu . Nhân danh cuộc khổ nạn đau thương của Người , xin Cha bày tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng tối thượng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời . AMEN .

Lịch TUẦN CỬU NHẬT


Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín