TUẦN CỬU NHẬT
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚANGÀY THỨ NĂM

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta linh hồn những người ly giáo và lạc giáo . Con hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta . Khi Ta chịu khổ nạn xót xa cay đắng, chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Ta, tức là Giáo Hội của Ta . Khi nào họ trở về hiệp nhất với Giáo Hội, lúc đó các thương tích của Ta sẽ được lành lặn; và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta".

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Chúa không hề từ chối lòng lân ái cho những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa . Xin đón nhận dưới Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa linh hồn của những người lạc giáo và ly giáo . Xin lấy ánh sáng Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội . Đừng để họ thoát ly khỏi Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa; nhưng xin dẫn họ về, để họ cũng được phúc tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa .

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo từng làm tổn thương đến các phúc lành Cha ban, từ chối các ân huệ của Cha, khi họ cố tình ở lại trong sự lầm lạc của mình . Xin Cha đừng xem các lầm lỗi của họ, một hãy nhìn đến tình yêu của Con Yêu Dấu Cha, và cuộc khổ nạn cay đắng chua xót mà Người đã gánh chịu vì họ; bởi vì Trái Tim vô cùng từ bi lân ái Chúa Giêsu vẫn bao bọc lấy họ . Nguyện xin Cha hãy làm cho họ sớm trở về hiệp nhất để cùng chúng con đồng thanh tôn vinh lòng quảng đại thương xót của Cha muôn đời . AMEN .

Lịch TUẦN CỬU NHẬT


Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín