TUẦN CỬU NHẬT
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT THIÊN CHÚANGÀY THỨ SÁU

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta các tâm hồn hiền hoà, khiêm tốn và những tâm hồn trẻ thơ; hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta . Những tâm hồn này giống Trái Tim Ta hơn hết . Họ tăng thêm nghị lực cho Ta để Ta bước vào cơn hấp hối đau thương . Ta thấy họ như những Thiên Thần trần thế, chầu chực quanh các bàn thờ của Ta . Ta đổ tràn trên họ những giòng thác lũ ân sủng . Duy chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta . Ta đặc biệt tín nhiệm nơi những tâm hồn đó".

Ôi! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Chúa phán: "Hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường" (Mt 11:29). Xin đón nhận vào nhà Thánh Tâm từ bi lân mẫn của Chúa, mọi tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn, cùng các tâm hồn trẻ thơ . Những tâm hồn này khiến cả thiên đàng ngây ngất, họ được Cha Trên Trời nhìn đến đặc biệt . Họ là những đóa hoa thơm ngát trước ngai Thiên Chúa . Chính Thiên Chúa lấy làm vui thích được tận hưởng hương thơm của họ . Các linh hồn này thường xuyên nương mình trong Trái Tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa . Lạy Chúa Giêsu, họ không ngừng hát lên bài ca yêu thương và lòng lân tuất của Chúa .

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành khiêm nhường và tâm hồn các trẻ thơ đang nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu . Các tâm hồn này giống như Con Một Cha . Làn hương thơm của họ bay từ trần gian lên thấu tận ngai Cha ngự . Ôi! Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót và tốt lành, nguyện xin vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó và lấy làm vui thỏa được gần gủi họ, xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để hết thảy các linh hồn đều chung tiếng ngợi ca Lòng Thương Xót của Cha muôn đời . AMEN .

Lịch TUẦN CỬU NHẬT


Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín